Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

plutonegzekucyjny
18:56
7355 8838
bit.ly
Reposted fromwelcomeback welcomeback
plutonegzekucyjny
18:55
Reposted fromMeric Meric

June 02 2018

plutonegzekucyjny
16:15
5525 883e 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
plutonegzekucyjny
16:14
5760 ba2b 500
Reposted fromseaweed seaweed
plutonegzekucyjny
16:11

Nie ma przypadkowych spotkań w życiu, każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezentem...

— Oczami kobiety
Reposted fromthesmajl thesmajl
plutonegzekucyjny
16:10
6208 d118 500
Reposted fromkolwiekco kolwiekco
plutonegzekucyjny
16:07
6474 3d18
Reposted fromnowaczi nowaczi

March 29 2018

plutonegzekucyjny
12:50
6229 e339 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaXavax Xavax

January 09 2018

plutonegzekucyjny
12:46
7750 2b75
Reposted fromsavatage savatage
plutonegzekucyjny
12:08
Reposted fromFlau Flau
plutonegzekucyjny
10:23
1506 2195 500
Reposted fromFlau Flau

December 18 2017

plutonegzekucyjny
20:16
2455 091b 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
20:15
2465 2288 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
18:33
Każda strata jest inna. Nigdy się nie wie, co czuje druga osoba, tak jak dotykanie cudzego ciała nie jest tym samym co jego posiadanie.
— John Green
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
plutonegzekucyjny
18:33
Najlepsze rozmowy to te, których treści nie pamiętasz, ale pamiętasz jak się czułeś.
— John Green
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
plutonegzekucyjny
18:31
3784 fdd2 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
18:30
3788 e39b 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
plutonegzekucyjny
18:29
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael

December 16 2017

plutonegzekucyjny
18:36

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski
Reposted fromctrl-c ctrl-c
plutonegzekucyjny
18:25
9179 50f8 500
Reposted frompulperybka pulperybka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl